Reconeixement de les col·leccions patrimonials de la UB

Assistents a la jornada celebrada amb motiu de la reunió de la Comissió Assessora de Patrimoni Cultural el 9 de novembre de 2023
Assistents a la jornada celebrada amb motiu de la reunió de la Comissió Assessora de Patrimoni Cultural el 9 de novembre de 2023

El 14 de desembre de 2022 es va aprovar per acord del Consell de Govern el Reglament de patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’ordenar i diferenciar el patrimoni cultural de la UB i regular-ne tant l’administració com els òrgans competents per gestionar-lo, bo i respectant la identitat i autonomia d’acció de cada col·lecció. Això és, establir un marc legal d’actuació que donés coherència a les pràctiques curatorials de les col·leccions patrimonials de la Universitat pel que fa al seu reconeixement, identificació, classificació, creació, gestió, modificació i supressió, així com establir les bases de la seva organització i funcionament.

No es tractava només d’un text nou amb bones intencions; aquestes no són suficients si el que es pretén és canviar el paradigma de la política cultural de la Universitat. I és que, tot i que alguns centres disposaven, des de fa anys, de col·leccions patrimonials gestionades per algun acadèmic interessat personalment en la salvaguarda d’objectes històrics vinculats al seu àmbit de coneixement, era necessari que aquesta tasca sortís a la llum, fos identificada i, sobretot, fos reconeguda i integrada en la missió de la Universitat, de naturalesa complexa, interdisciplinària i transversal.

El Reglament, doncs, és una eina molt valuosa, ja que, mitjançant la normativització, s’afavoreix la visibilitat, el respecte, el coneixement i el reconeixement i, en fi, la institucionalització del patrimoni cultural. En resum: se’n reconeix l’existència.

Un cop aprovat el Reglament, calia anar més enllà i posar en marxa accions conduents a la seva plena aplicació, a fi de fer-lo realment efectiu. Amb aquesta voluntat, al llarg dels darrers mesos el Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals ha desenvolupat dos processos fonamentals: d’una banda, el procediment de creació i reconeixement formal de les col·leccions patrimonials de la UB, i, de l’altra, el procediment de nomenament, per part del rector, de les persones responsables de gestionar les col·leccions, a proposta dels deganats. A aquests processos s’afegeix, segons disposa també el Reglament, la creació de la Comissió Assessora de Patrimoni Cultural, un nou òrgan de gestió del patrimoni cultural que es va reunir amb caràcter plenari el dia 9 de novembre de 2023.

Durant els propers mesos treballarem perquè totes les col·leccions estiguin representades al Museu Virtual de la UB. Mentrestant, els volem donar veu a totes, per això en aquest blog avui iniciem una sèrie de publicacions periòdiques dedicades a cadascuna de les col·leccions. Entre tots els centres, unitats i òrgans implicats en la gestió del patrimoni cultural, cadascun des del seu àmbit d’actuació, treballarem plegats per construir un sistema de gestió de col·leccions cada vegada més fort i consolidat.

Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Deixa el nom en blanc per deixar un comentari anònim.

Subscripcions
Aviseu-me de
0 Comentaris
Inline Feedbacks
View all comments