Gestió

En aquesta secció trobareu informació sobre les gestions i els tràmits relatius al patrimoni cultural de la UB.

Procediment de sol·licitud per a la creació, reconeixement, modificació, fusió i supressió de col·leccions patrimonials de la UB (art. 7 del Reglament de patrimoni cultural de la UB).

Les persones vinculades amb la UB que gestionen o, si escau, podrien gestionar, col·leccions patrimonials de la UB han de presentar la documentació següent per donar compliment a l’article 7. Creació, reconeixement, modificació, fusió i supressió de les col·leccions, del Reglament de patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona.

La documentació requerida és:

  • Sol·licitud: document mitjançant el qual s’adreça la petició de creació, reconeixement, modificació, fusió i/o supressió d’una col·lecció. Signada per la/les persona/-es sol·licitants.
  • Memòria explicativa: document en què es detallen les dades principals de la col·lecció objecte del tràmit (inclosa la relació de béns) i es justifica la conveniència d’aquest. Signada per la/les persona/-es sol·licitants.
  • Informe: valoració, favorable o desfavorable, del/de la responsable del centre/òrgan/unitat on s’adscriu o s’adscriurà la col·lecció objecte del tràmit. Signat pel/per la responsable del centre/òrgan/unitat.
  • Espais i infraestructures: relació on es detallen els espais i els equipaments existents per a un funcionament adequat de la col·lecció, o afectats per la sol·licitud, sens perjudici de les reformes i actualitzacions que es puguin dur a terme posteriorment per millorar les condicions inicials. Signada per la/les persona/-es sol·licitants.

El tràmit es gestiona a través de l’eina UBeTram, però cal descarregar aquí els models de documents:

Òrgan de referència per al desenvolupament del procediment:

Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals: pilimateo@ub.edu

Cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona a institucions externes o a tercers

La Universitat de Barcelona ha creat les pautes per tramitar la cessió temporal dels seus béns mobles del patrimoni cultural a institucions externes. Principalment, els béns se cedeixen temporalment per a usos expositius. No obstant això, també es poden cedir per a altres finalitats vinculades als objectius de la Universitat: docència, recerca i transferència de coneixement.

Per iniciar el procediment de cessió temporal, el responsable d’una institució que vulgui sol·licitar un bé de la Universitat de Barcelona ha de contactar amb el responsable de la col·lecció de la qual forma part el bé. El responsable de la col·lecció informarà el sol·licitant sobre la viabilitat de la cessió i sobre l’inici del procediment.

Unitat de referència per al desenvolupament del procediment:

Patrimoni: 934 035 471 / patrimoni@ub.edu

 

En cas que es vulgui sol·licitar material del CRAI o de l’Arxiu Històric de la UB, cal adreçar la petició a aquestes unitats:

https://crai.ub.edu/

http://www.ub.edu/arxiu/ca/index.html

Adquisició de béns mobles del patrimoni cultural mitjançant donació

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes i ordenar la tramitació per a l’adquisició, a la Universitat de Barcelona, de béns mobles del patrimoni cultural donats per tercers.

Per iniciar el procediment de donació, el titular d’un bé (d’ara endavant, donant) que vulgui donar-lo a la Universitat de Barcelona, ha de contactar amb el responsable de la col·lecció de la qual formarà part aquest bé eventualment per exposar-li la seva voluntat de donació i consultar-li sobre la seva viabilitat.

En cas que el donant o la persona amb qui contacti no sàpiga a quina col·lecció es pot integrar el bé que es vol donar s’ha d’adreçar a la unitat de Patrimoni.

S’exclou d’aquest procediment el patrimoni cultural material moble documental i bibliogràfic de la UB que defineixen i gestionen l’Arxiu Històric i el CRAI, respectivament.

Unitat de referència per al desenvolupament del procediment:

Patrimoni: 934 035 471 | patrimoni@ub.edu

 

En cas que es vulgui proposar una donació perquè s’incorpori als fons del CRAI o de l’Arxiu Històric de la UB, cal adreçar la petició a aquestes unitats:

https://crai.ub.edu/

http://www.ub.edu/arxiu/ca/index.html

Sol·licitud i autorització de drets de reproducció i ús d’imatges del patrimoni cultural de la UB

Atesa la diversitat de situacions administratives en què es troba el patrimoni cultural de la UB, i donat que actualment no hi ha un procediment normativitzat únic per gestionar la petició d’imatges i els seus drets de reproducció, si una institució o un particular està interessat a sol·licitar imatges a la Universitat, cal que es posi en contacte amb:

 

Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals

934 039 975

vr.patrimoni.cultura@ub.edu

Des del Vicerectorat es donarà resposta o s’adreçarà la consulta a qui hagi de valorar la petició.

En cas que es vulgui sol·licitar una imatge relativa als fons del CRAI o de l’Arxiu Històric de la UB, cal adreçar la petició a aquestes unitats:

https://crai.ub.edu/

http://www.ub.edu/arxiu/ca/index.html

Sol·licitud d’ocupació temporal d’espais

La Universitat de Barcelona ofereix molts dels seus espais en modalitat de lloguer per organitzar-hi actes científics, acadèmics o culturals, o bé per celebrar-hi actes de caràcter privat.

 

En cas que els espais formin part d’un edifici catalogat o considerat d’interès patrimonial, cal seguir les normes d’ús que la UB ha elaborat a tal efecte.

 

Si una institució o un particular vol reservar un espai de caràcter institucional de l’Edifici Històric, cal que adreci la petició a:

 

Relacions Institucionals i Protocol: 934 020 202 / gaip@ub.edu

Per a la resta de casos, cal adreçar la petició a l’administració de centre corresponent.

Més informació sobre el lloguer d’espais a la UB

Sol·licitud d’espais de la UB per a filmacions

La Universitat de Barcelona posa a disposició de la societat les instal·lacions de l’Edifici Històric per fer-hi filmacions, d’acord amb la seva normativa d’ús.

Si una institució o un particular vol reservar un espai de caràcter institucional de l’Edifici Històric per a una filmació, cal que adreci la petició a:

Relacions Institucionals i Protocol: 934 020 202 / gaip@ub.edu

Per a la resta de casos, cal adreçar la petició a l’administració de centre corresponent.

 

Més informació sobre el lloguer d’espais per a filmacions

Préstec d’obres de la Col·lecció Belles Arts

La Facultat de Belles Arts posa a disposició de la comunitat universitària i les empreses externes un sistema de préstec d’obres d’art que els permet gaudir temporalment de pintures, escultures, gravats, fotografies, etc.

La sol·licitud de préstec de l’obra s’ha d’adreçar per escrit a l’Oficina de Patrimoni de la Facultat de Belles Arts fent constar la fitxa tècnica i autoria de l’obra.

Unitat de referència per al desenvolupament del procediment:

Oficina de Patrimoni de la Facultat de Belles Arts-Vicedeganat de Cultura i Estudiants de la Facultat de Belles Arts:

vd.belles.arts.cultura@ub.edu

Telèfon: 934 034 048

Més informació